Természeti és kulturális örökség menedzser

Természeti és kulturális örökség menedzser

Last modified: 30. November 2021

A képzés célja
A képzés célja olyan, már megfelelő alapképzettséggel és ismeretekkel rendelkező menedzserek képzése, aki alkalmas természeti és kulturális világörökségi helyszínek menedzselésére és alkalmas a természet- és műemlékvédelemhez, örökségi tervezéshez kapcsolódó feladatok ellátására.  

Képzési terület: gazdaságtudományok
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
természeti és kulturális örökség menedzser
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
A képzés helyszíne: Károly Róbert Campus Gyöngyös
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 200.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám: 15 fő
Maximális felvehető létszám: 25 fő
Képzés gyakorisága: péntek délután és szombaton, félévente 6-7 alkalommal.  

Részvétel feltétele:

  • agrár képzési területen élelmiszermérnöki vagy szőlész-borász mérnöki alapképzési szakon (korábban főiskolai képzésben); vagy
  • természettudomány képzési területen földrajz alapképzési szakon (korábban főiskolai képzésben); vagy
  • gazdaságtudományok, bölcsészettudomány, társadalomtudomány képzési területek valamelyikén alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.  

Az ideális jelentkező:
gazdaságtudományi, társadalomtudományi, agrártudományi vagy természettudományi alapvégzettséggel rendelkező, emberek felé nyitott, széles látókörű személyek.   

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés során elsajátítható kompetenciák:
A végzettek képesek
- a könyvtárak külön gyűjteményeiben, a levéltárakban és a múzeumokban, a kulturális menedzsment és az örökségvédelem intézményeiben a stratégiai és a gyakorlati feladatok elvégzésére;
- a természeti és kulturális örökség védelmére vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására;
- a természeti és kulturális örökség reflexív bemutatására;
- a természeti és kulturális örökség menedzselését végző intézmények korszerű irányítására;
- a természeti és kulturális értékek közvetítésére a társadalom különböző rétegei felé;
- a magyar és az egyetemes természeti és kulturális örökség közötti átjárás, megfeleltetés megszervezésére;
- a természeti és kulturális örökség témájában kutatói munka végzésére.

A képzés során elsajátítható tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
- a társadalomtudományok, a természettudományok, az építészet és az építészettörténet megfelelő ismeretanyaga;
- a természeti kulturális örökségről való gondolkodás története;
- a természeti és kulturális örökség elmélete;
- a természeti és kulturális örökség kezelésének jogi háttere és pénzügyi vonatkozásai;
- a természeti és kulturális örökség védelmének technikái, nemzetközi gyakorlata;
- a természeti és kulturális örökség védelmének hazai szervezetrendszere.

Személyes adottságok és készségek:
- korrekt, szakszerű és érthető kifejezőkészség szóban és írásban;
- a problémamegfogalmazás és önálló ítéletalkotás képessége;
- együttműködési készség;
- kezdeményezőkészség és személyes felelősség felvállalása;
- döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben;
- szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képességek;
- kritikai attitűd;
- motiváció;
- elkötelezettség és minőségtudat;
- fogalmi gondolkodás;
- az absztrakció képessége.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A szakképzettség birtokában a hallgató alkalmas
- természeti és kulturális világörökségi helyszínek menedzselésére;
- természet- és műemlékvédelemhez, örökségi tervezéshez kapcsolódó feladatok ellátására;
- menedzsmentfeladatok ellátására, kisebb csoport irányítására.  

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Alapozó ismeretek: 15 kredit
Turizmus alapjai (rendszer, gazdaságtan, közigazgatás, jog); Természeti és kulturális erőforrások; A turizmus földrajzi alapjai; Az európai kultúra

Szaktárgyak: 40 kredit
Ökoturizmus; Nemzeti parkok menedzsmentje; Aktív turizmus; Vidéki turizmus; Hagyományos magyar gasztronómia; Turisztikai desztináció menedzsment; Attrakciómenedzsment; Világörökség-menedzsment; Kultúrák emlékei; Kárpát-medence tárgyi és szellemi kultúrája; Projektmenedzsment és üzleti tervezés  

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke:
szakdolgozat, 5 kredit.  

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 12.  
Jelentkezés módja: >> elektronikus jelentkezési felület <<

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata.  

Képzés kezdete: 2022. szeptember 10.  

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Dr. Bujdosó Zoltán egyetewmi tanár
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
E-mail cím: bujdoso.zoltan(kukac)uni-mate.hu Telefonszám: 06 70 332-3183