Rehabilitációs gazdasági menedzser

Rehabilitációs gazdasági menedzser

Last modified: 30. November 2021

A képzés célja
A képzés célja olyan rehabilitációs gazdasági menedzserek képzése, akik ismerik a foglalkozási rehabilitáció koordinálását, képesek a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának hatékonyságbeli megítélésére. Tudják használni a régiók, ezen belül a hátrányos helyzetű kistérségek munkaerő-piaci helyzetének elemzését, és közgazdasági, módszertani, munkapszichológiai tudásukkal aktívan részt tudnak venni a gazdálkodó szervezetek rehabilitációs foglalkoztatási döntéseinek előkészítésében, képesek. a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató gazdálkodó szervezetek gazdálkodásának irányítására. Készségszinten tudják alkalmazni a vezetés, tervezés, szervezés eszközrendszerét, ismeri és hatékonyan alkalmazzák a kommunikáció különböző speciális fajtáit.

Képzési terület: gazdaságtudományok
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: rehabilitációs gazdasági menedzser.
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
A képzés helyszíne: Károly Róbert Campus Gyöngyös
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 250.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 30 fő
Képzés gyakorisága: hetente péntek délután és szombat.  

Részvétel feltétele:
gazdaságtudományok, jogi és igazgatási, társadalomtudomány, agrár, műszaki, orvos- és egészségtudomány képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben szerzett oklevél.

Az ideális jelentkező:
Olyan jelentkezőket várunk, akik szeretnék megismerni a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának gazdasági és társadalmi előnyeit. Korszerű és magas szintű szakmai tudásra kívánnak szert tenni ezen a területen.  

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés során megszerezhető ismeretek:

  • korszerű ismeretek a gazdasági folyamatokról és összefüggésekről;
  • a fogyatékosok, megváltozott munkaképességűek ellátási rendszerének ismerete (rokkant nyugdíj, rendszeres szociális járadék, rehabilitációs járadék stb.);
  • korszerű, valós piaci gazdasági-társadalmi folyamatok elemzésére alkalmazható módszertani ismeretek;
  • munkaerő-gazdálkodás racionális és időszerű ismeretei, munkaerő-piaci ismeretek, valamint rehabilitációs szolgáltatások szervezése, állásfeltárás operatív ismerete, kompetencia mérés módszertani ismerete;
  • a pénzelmélet legfontosabb összefüggései, a pénzügyi politika, a pénzügyi rendszer és a pénzügyi intézményrendszer elemei, a vállalkozásoknál és a pénzügyi piacokon zajló események, a vállalkozások finanszírozásának és a beruházás-gazdaságossági vizsgálatoknak a pénzügyi vetületei;
  • az állami munkaügyi szervezetek rehabilitációval kapcsolatos intézmény- és eszközrendszerének, valamint szolgáltatásainak a komplex ismerete;
  • a fogyatékos, megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében alkalmazható speciális vezetési és hr eszközök alkalmazásának ismerete.

Személyes adottságok, készségek:

A képzésben végzett hallgató
- alkalmas a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató gazdálkodó szervezetek gazdálkodásának irányítására;
- képes a foglalkozási rehabilitáció szervezeten belüli és szervezeten kívüli koordinációjára;
- alkalmas arra, hogy az összegyűjtött információk alapján helyesen ítélje meg a rehabilitációs döntések gazdaságosságát;
- képes önálló munkaerő-piaci elemzésre és a kapott ismeretek gyakorlati alkalmazására;
- magas szinten képes alkalmazni a vezetői eszköztár elemeit (tervezés, szervezés, egyéb vezetési feladatok);
- hatékony kommunikációra képes feladatának, célkitűzéseinek elvégzéséhez;
- készség szinten képes alapvető statisztikai módszereket alkalmazni, számítógépen adatokat, anyagokat feldolgozni;
- képes a munkájához szükséges jogszabályok önálló és hatékony feldolgozására, alkalmazására;
- képes a vállalat struktúráján belül a hatékony munkaerő-gazdálkodás kialakítására.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzett hallgató
- gyakorlatban ismeri az Európai Unió munkapiaci helyzetét, ismereteit hatékonyan képes alkalmazni a regionális és kistérségi vonatkozásban;
- értelmezi a vonatkozó jogszabályokat, azokat alkalmazza;
- ismeri a gazdaságstatisztika fogalmi rendszerét, mutatószámrendszereit, elemzési lehetőségeit és módszereit;
- a munkaerő-gazdálkodás ismereteit vezetőként a gyakorlatban is alkalmazza;
- a gazdálkodás ismereteit – például pénzügyi ismeretek, számviteli alapismeretek, alkalmazott statisztika, közgazdaságtan – érti és használja;
- önálló problémamegoldás képessége, önálló projektvezetés ismerete, hatékony tervezési, szervezési, koordinálási gyakorlat jellemzi;
- a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató szervezetek gazdálkodását irányítani tudja;
- kapcsolatot tart a munkaerő-piaci intézményekkel, a munkatanácsadás folyamatait, módszereit ismeri;
- a szervezetekben a humán erőforrás gazdálkodással összefüggő feladatokat végzi;
- ismeri az intézményi rehabilitáció folyamatát, területeit, módszereit, alkalmazni tudja a szakképzés-politika eszközeit.  

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: 58 kredit

Közgazdasági/menedzsment főmodul: 47 kredit
- gazdaságtudományi területi (közgazdasági-üzleti) alapozás,
- jogi és közigazgatási modul,
- készségfejlesztő modul.

Orvosi mellékmodul: 1 kredit

Műszaki (munkapszichológiai és ergonómiai) mellékmodul: 10 kredit
- pszichológiai alapok (5 kredit)
- ergonómiai/műszaki alapok (5 kredit)  

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke:
szakdolgozat, 2 kredit.  

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 12.  
Jelentkezés módja:  >> elektronikus jelentkezési felület <<

Csatolandó dokumentumok:
- oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
- motivációs levél.  

Képzés kezdete: 2022. szeptember 16.  

Szakfelelős:
Dr. Herneczky Andrea főiskolai docens
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
E-mail: herneczky.andrea(kukac)uni-mate.hu Telefonszám: 06 37 518-300 / 409 mellék

Kapcsolattartó:
Végh Ildikó tanulmányi osztályvezető
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
E-mail cím: vegh.ildiko(kukac)uni-mate.hu Telefonszám: 06 37 518-307