Nyelvtudásszint besorolás

Nyelvtudásszint besorolás

Last modified: 11. March 2022

A nyelvvizsgáztatás az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei alapján a Vizsgaközpontok által létrehozott vizsgafeladatokkal történik.

A szintek meghatározásával segítséget kívánunk nyújtani a jelentkezőknek tudásszintjük megfelelő szintbe való besorolásához, és annak eldöntéséhez, hogy melyik nyelvvizsga szintet válasszák.


A1 szintű nyelvtudás
Beszédértés: Megérti a személyes életével kapcsolatos gyakrabban előforduló kifejezéseket (fontosabb személyi, családi adatok, lakóhely, munka, stb.) ha azokat világosan, érthetően mondják.
Olvasásértés: Rövid egyszerű szövegeket, nagyon egyszerű mondatokat el tud olvasni, megtalál bizonyos nyilvánvaló információkat egyszerű hétköznapi szövegekben, pl. feliratokon, plakátokon, prospektusokban.
Beszéd, társalgás: Bizonyos szavakkal, kifejezésekkel és egyszerű fogalmazásmóddal beszélni tud önmagáról, családjáról, életkörülményeiről, tanulmányairól, munkájáról. Képes egyszerű kommunikációra, melynek során valamilyen ismert témáról vagy cselekvésről közvetlenül információt cserél valakivel.
Íráskészség: Meg tud írni rövid egyszerű üzenetet, illetve nagyon egyszerű magánleveleket.
Nyelvhelyesség: Csupán korlátozott módon tud használni néhány egyszerű, betanult nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát.


A2 szintű nyelvtudás
Beszédértés: Megért olyan mondatokat, szófordulatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (fontosabb személyi, családi adatok, lakóhely, munka, vásárlás, szabadidő stb.)
Olvasásértés: Rövid egyszerű szövegeket el tud olvasni, megtalál bizonyos nyilvánvaló információkat egyszerű hétköznapi szövegekben, pl. hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend, és megtalálja a keresett információt.
Beszéd, társalgás: Tud kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során, amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség, ismerős és begyakorolt dolgokra vonatkozóan. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.
Íráskészség: Meg tud írni rövid, egyszerű feljegyzéseket és üzeneteket, a melyek a közvetlen szükségletekre vonatkoznak. Meg tud írni egy nagyon egyszerű magánlevelet, pl. melynek során köszönetet mond valakinek valamiért, vagy amelyben információt, segítséget kér valakitől.
Nyelvhelyesség: Csupán korlátozott módon tud használni néhány egyszerű, betanult nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát.


B1 szintű nyelvtudás (alapfok)
Beszédértés: Megérti a leggyakrabban előforduló szókincset, ill. a rövid világos üzenetek és bejelentések lényegét; megérti azon rádió és televízió műsorok lényegét, ahol aránylag lassan és érthetően beszélnek az aktuális hírekről, mindennapi témákról.
Olvasásértés: El tud olvasni nagyon egyszerű, rövid szöveget. Egyszerű, hétköznapi szövegekben megtalálja a keresett információt, megérti a rövid egyszerű magánleveleket, amikor eseményekről, érzésekről vagy kívánságokról írnak
Beszéd, társalgás: Egyszerű módon képes összekapcsolni a mondatait, hogy az élményeiről, bizonyos eseményekről, reményeiről, terveiről beszéljen. Röviden indokolni és magyarázni tudja véleményét, terveit. Egyszerűen el tud mesélni egy történetet, egy könyv vagy film cselekményét.
Íráskészség: Röviden, egyszerűen összekapcsolt elemekből álló szöveget tud írni az ismert vagy számára érdekes témákról. Élményekről, benyomásokról szóló magánlevelet meg tud írni, ki tud tölteni nyomtatványokat.
Nyelvhelyesség: A kiszámíthatóbb helyzetekkel kapcsolatos „begyakorolt" szerkezetek és mondatfajták gyakran használt körét viszonylag helyesen használja.


B2 szintű nyelvtudás (középfok)
Beszédértés: Megérti a hosszabb beszédeket és előadásokat, ill. a bonyolultabb érveléseket is követni tudja, amennyiben a téma számára elég ismert. Megérti a híreket és az aktuális eseményekről szóló beszámolókat a televízióban. Érti a legtöbb filmet, ha a szereplők ismert dialektusban beszélnek.
Olvasásértés: El tudja olvasni a jelenkori problémákkal foglakozó cikkeket és beszámolókat, ill. ahol az író egy adott véleményt vagy nézőpontot képvisel. Megérti az egyszerűbb irodalmi prózát.
Beszéd, társalgás: Világos és részletes leírást tud adni sok mindenről, ami érdeklődési körébe tartozik. Egy ismert témáról ki tudja fejteni véleményét, úgy hogy megemlíti az egyes lehetőségek előnyeit és hátrányait. Bizonyos fokú folyékonysággal tud társalogni, így anyanyelvűekkel is el tud beszélgetni.
Íráskészség: Részletes levelet tud írni sokféle, az érdeklődési körébe tartozó témáról. Meg tud írni egy esszét vagy beszámolót, amelyben információt közöl, ill. egy bizonyos vélemény mellett vagy ellen érvel. Adott eseményre, helyzetre reagáló levelet is meg tud fogalmazni.
Nyelvhelyesség: A kiszámíthatóbb helyzetekkel kapcsolatos „begyakorolt" szerkezetek és mondatfajták gyakran használt körét helyesen használja.


C1 szintű nyelvtudás (felsőfok)
Beszédértés: Meg tud érteni igényesebb és hosszabb beszédeket a különböző típusú szövegek széles körében, és a rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. Akkor is megérti a beszédeket, ha az összefüggésekre csak utalnak, de azokat nem fejtik ki. Különösebb erőfeszítés nélkül megérti a televíziós programokat és játékfilmeket.
Olvasásértés: Megérti a hosszú, összetett tényszerű és irodalmi szövegeket, és észleli a stílusbeli különbségeket. Megérti a szakcikkeket és a hosszabb műszaki leírásokat akkor is, ha nem kapcsolódnak a szakterületéhez.
Beszéd, társalgás: Folyamatosan és természetes módon tudja kifejezni magát, anélkül hogy túl sokszor kényszerülne arra, hogy keresse a kifejezéseket. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni társasági, tanulmányi és szakmai célokra. Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, és eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegösszekötő elemeket. Pontosan meg tudja fogalmazni gondolatait és véleményét, és azokat képes más beszélők gondolataihoz kapcsolni.
Íráskészség: Bizonyos részletességgel ki tudja fejteni véleményét világos, jól szerkesztett szövegben. Tud összetett témákról levelet, esszét, vagy beszámolót írni, és a fontos szempontokat ki tudja emelni. Írott szövegben meg tudja választani az olvasónak megfelelő stílust.
Nyelvhelyesség: A nyelvtant viszonylag magas fokon uralja. Nem vét félreértést okozó hibát, és legtöbb hibáját saját maga ki tudja javítani.